Wystaw

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania przez użytkowników z serwisu ogłoszeniowego otoklasyki.pl (zwanego dalej: „Serwisem”). 

 1. Każdy użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem. Przystąpienie do korzystania z Serwisu uznaje się za równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem. 

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną od Serwisu i Administratora Serwisu. 

 1. Administratorem Serwisu jest ENIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588626, NIP: 9452188455, REGON: 363096303. 

 1. Za użytkownika uważa się w niniejszym regulaminie osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu (w tym w szczególności zamieszcza ogłoszenie lub przegląda ogłoszenia). 

 1. Serwis umożliwia bezpłatne zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego samochodów i motocykli nazywanych jako klasyki, oferowanych do sprzedaży, a także nieodpłatne zapoznawanie się z tymi ogłoszeniami. 

 1. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu przez użytkownika dochodzi do zawarcia z Administratorem Serwisu umowy, na podstawie której użytkownik jest uprawniony do przeglądania ogłoszeń opublikowanych na stronie internetowej Serwisu, innych treści tam zamieszczonych, korzystania z pozostałych funkcjonalności Serwisu, składania reklamacji. 

 1. Wypowiedzenie umowy, o której mowa w pkt 7, można przesłać Administratorowi Serwisu na adres e-mail: [email protected] Umowa rozwiązuje się z upływem miesiąca od dnia doręczenia Administratorowi Serwisu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy wszystkie ogłoszenia użytkownika zostaną usunięte z Serwisu. 

 1. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi wyłącznie użytkownik zamieszczający to ogłoszenie. 

 1. Zabrania się umieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, wywołujących oburzenie, nawołujących do naruszenia prawa, przemocy, szkodzących dobremu imieniu Administratora Serwisu, wprowadzających w błąd itp. 

 1. Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej kategorii zgodnie z przedmiotem ogłoszenia. 

 1. Kolejne ogłoszenie o identycznej treści, jakie zostało już zamieszczone w Serwisie, można umieścić w Serwisie po upływie terminu publikacji poprzedniego ogłoszenia o tej treści (okres publikacji ogłoszenia wynosi 1 dzień). 

 1. Ogłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym regulaminie będą usuwane przez Administratora Serwisu. 

 1. Zamieszczając w Serwisie materiały, treści i dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich publiczne udostępnienie w Serwisie, jak również na korzystanie z praw autorskich do tych materiałów, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji potrzebnych do wykonania przez Administratora Serwisu działań zgodnie z niniejszym regulaminem (w tym do usuwania, zmiany lokalizacji, publicznego udostępnienia w inny sposób, w innym miejscu), a także na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych według zasad określonych w Polityce prywatności. 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis: 

 1. połączenie z siecią Internet; 

 1. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron internetowych. 

 1. Korzystanie z Serwisu (w tym poprzez sieć Internet) może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.: 

 1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne, 

 1. programy śledzące działania użytkownika w sieci, gromadzące informacje o użytkowniku i wysyłające je autorowi programu, 

 1. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing), 

 1. programy szpiegujące (spyware), 

 1. spam, 

 1. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich. 

 1. W celu uniknięcia zagrożeń wymienionych w pkt 16 urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy. 

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do: 

 1. zawieszenia działania Serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres, 

 1. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych, 

 1. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem i niniejszym regulaminem, 

 1. usuwania ogłoszeń konkurencyjnych względem prowadzonej przez Administratora Serwisu działalności, 

 1. nieumieszczania/usuwania ogłoszeń z Serwisu bez podania przyczyny. 

 1. Administrator Serwisu jest uprawniony do promowania wybranych ogłoszeń w serwisach typu „social media” (np. Facebook, Instagram lub Pinterest). 

 1. Serwis i Administrator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za: 

 1. treść ogłoszeń, 

 1. linki do zasobów ujętych w treści ogłoszeń, 

 1. roszczenia z tytułu umów między użytkownikami Serwisu, 

 1. zachowanie osób umieszczających ogłoszenia w Serwisie, 

 1. oferowane w ogłoszeniach towary i usługi, 

 1. zgodność usług i towarów z opisem, 

 1. prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach. 

 1. Serwis i Administrator Serwisu nie biorą udziału w umowach pomiędzy użytkownikami Serwisu. 

 1. Serwis i Administrator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Serwisie, za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub ingerencji podmiotów trzecich. 

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Serwisu. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] 

 1. Reklamację należy wnieść w terminie do 7 dni od dnia, w którym nastąpiła okoliczność będąca przedmiotem reklamacji. 

 1. Reklamacja powinna zawierać: dokładne oznaczenie użytkownika oraz dokładny opis problemu, którego reklamacja dotyczy. 

 1. Złożoną reklamację Administrator Serwisu rozpatrzy w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania i w tym czasie o rezultacie rozpatrzenia reklamacji powiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego zgłoszono reklamację. 

 1. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja nie zostanie rozpatrzona. 

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu bez indywidualnego powiadamiania użytkowników. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie od dnia ich publikacji na stronie internetowej Serwisu. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 1. Spory związane z Serwisem lub niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez sądy polskie. 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.11. 2022 r.